Juozė Augustaitytė-Vaičiūnienė

Vardas Juozė
Pavardė Augustaitytė-Vaičiūnienė
Mergautinė pavardė Augustaitytė
Profesija poetas, visuomenės veikėjas, mokytojas, skautas, tautinių šokių šokėjas
Gimimo data 1895 m.

Išsami biografija

Poetė, mokytoja, visuomenininkė, Lietuvos skautų sąjungos vyr. skautininkė.

Aukštesnįjį mokslą baigė Petrapilyje ir Kaune. Po studijų mokytojavo Marijampolėje, Vilniuje ir Kaune, o po Antrojo pasaulinio karo – įvairiose išeivių stovyklose.

Poeziją rašė nuo jaunystės. Bendradarbiavo nepriklausomos Lietuvos ir JAV lietuvių spaudoje. 

Parašė poezijos rinkinius: „Su baltu nuometu“, „Skeveldros“, „Žvaigždėtos naktys“, „Ant aukuro laiptų“ ir „Rūpestis“. Kūryboje ryški meilė Lietuvai ir rūpestis dėl tautos kalbos ir kultūros išsaugojimo. 
Didžiausias J. Augustaitytės-Vaičiūnienės nuopelnas – tautinių šokių atkūrimas. Ji pradėjo liaudies šokius rinkti, užrašyti, apipavi​dalinti ir stilizuoti, rašyti apie juos spaudoje, buvo viena iš tautinių šokių švenčių iniciatorių. Jos iniciatyva tautiniai šokiai buvo įvesti kaip dėstomasis dalykas į Lietuvos mokyklas. 

Tautinių šokių raidą Lietuvoje autorė aprašė knygoje„Tautinių šokių švenčių keliais“. 

Šaltiniai

Lietuvių skaučių seserija, http://sese.skautai.net.