Kazys Jakubėnas

Vardas Kazys
Pavardė Jakubėnas
Profesija rašytojas, vertėjas, pasipriešinimo okupacijai dalyvis
Gimimo data 1908-02-10

Išsami biografija

Rašytojas, vertėjas, pasipriešinimo dalyvis. Gimė 1908 m. vasario 10 d. Kaušiškėse (Papilio vls., dab. Biržų r.), mirė 1950 m. sausio 8 d. Vilniuje.

Brolis poetas Alfonsas Jakubėnas.
1928 m. baigė Biržų gimnaziją. Besimokydamas organizavo socialistinio jaunimo organizacijos „Žiežirba“ kuopeles Biržų apskrityje, nuo 1925 m. bendradarbiavo „Kultūros“ žurnale. Iki 1937 m. priklausė aušrininkų organizacijai. Nuo 1928 m. Lietuvos universitete studijavo teisę, baigė 2 kursus. 1929 m. gegužės mėn. suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti už atentatą prieš ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą, kuriame nedalyvavo. 1931 m. paleistas, bet 1933–1935 m. ir 1937 m. vėl kalintas. 1936 m. vėl studijavo Vytauto Didžiojo universitete.

1941 m. dirbo Kaune baldų dirbtuvėje, vokiečių okupacijos pradžioje buvo suimtas nacių. 1942–1943 m. – Alytaus tuberkuliozės sanatorijoje, vėliau slapstėsi, padėjo gelbėti žydus. 1946 m. dėl tariamos antisovietinės agitacijos pašalintas iš LSSR rašytojų sąjungos, suimtas už dalyvavimą pogrindžio veikloje, kalintas Vilniaus kalėjime, nuteistas 5 m. kalėti, išvežtas į Karagandos lagerį. 1947 m. byla nutraukta, jis paleistas, bet kūryba buvo ignoruojama, nespausdinama. Sovietinių saugumiečių tardymo metu mirtinai nukankintas.

Poezijos rinkiniuose vyrauja gimtojo krašto ir sunkios valstiečių dalios, sielvarto dėl socialinės neteisybės motyvai, maištingos protesto, laisvės ir kovos troškimo nuotaikos; ryškus polinkis į romansus ir liaudies dainas. Satyrinėje poezijoje išjuokiami politikieriai, karjeristai, tariami patriotai. Parašė žaismingų, skambių eilėraščių vaikams, novelių, feljetonų, lit. straipsnių, publicistikos. Atšilimo laikotarpiu dar išleista poezijos rinktinė Ūžia melsvas šilas. Pagal jo eilėraščius dainų sukūrė kompozitoriai Lionginas Abarius, Jurgis Gaižauskas, Juozas Karosas ir kiti.

Išvertė V. Hugo, S. Maršako, Žorž Sand, A. Tolstojaus kūrinių jaunimui.

Bibliografija: „Mieganti žemė“ (1929), „Tegyvuoja gyvas gyvenimas“ (1931), „Ūžia melsvas šilas“ (1936, cenzūros konfiskuotas), „Riešutėliai“ (eilėraščiai vaikams, 1936), „Čyru-vyru“ (eilėraščiai vaikams, 1936), „Dvidešimt metelių“ (satyros, 1938, cenzūros konfiskuotas), „Du gaideliai giesmininkai“ (eilėraščiai vaikams, 1938), „Bus pavasarėlis“ (eilėraščiai vaikams, 1939), „Vargo dainos“ (1940), „Šimtas vyturėlių“ (eilėraščiai vaikams, 1941, 2 leid. 1977), „Jonytės pasakėlės“ (vaikams, išl. 1957), „Ūžia melsvas šilas“ (1957), „Abėcėlė“ (vaikams, išl. 1958).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8.
Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.