Pranas Virakas

Vardas Pranas
Pavardė Virakas
Slapyvardis F. V.
Profesija spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, bibliotekininkas
Gimimo data 1871-12-02

Išsami biografija

Švietėjas, tautosakos rinkėjas, spaudos darbuotojas, bibliotekininkas. Baigęs Seredžiaus pradžios mokyklą, daraktoriavo, dirbo raštininku, vargonininku. 1913–1922 m. gyveno Bostone (JAV), zakristijonavo, buvo laikraščio „Darbininkas“ korespondentas bei redaktorius. Bendradarbiavo ir kitoje JAV lietuvių periodinėje spaudoje („Draugas“, „Garsas“, „Moterų dirva“). Kartu su P. Gudu ir F. Kemėšiu parašė ir išleido leidinius „Imk ir skaityk“ (1915), „Darbininkai, vienykimės“ ir „Kas tai yra socijalizmas?“ (1916) ir kt. knygas. 1922 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Amerikos lietuvių prekybos bendrovėje Kaune, 1934 m. pradėjo leisti laikraštį „Vakarų vėtra“, 1938–1940 m. drauge su kitais leido savaitraštį „Vėliava“. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Seredžiaus apylinkės bibliotekos vedėju. Pranas Virakas buvo uolus tautosakos rinkėjas, užrašęs daug tautosakos kūrinių. 11 jo užrašytų pasakų bei sakmių paskelbta J. Basanavičiaus parengtuose rinkiniuose „Iš gyvenimo vėlių bei velnių“ (1903) ir „Lietuviškos pasakos įvairios“ (t. 2, 1904). Paliko rankraščius, atsiminimus ir tautosaką iš Seredžiaus apylinkių, atsiminimus iš Amerikos, savo kūrybos eiliuotų pasakojimų, eilėraščių. Jo atsiminimai išspausdinti knygoje „Seredžius“ (2003). Rankraščiai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Lietuvių istorijos institute, LNB rankraščių skyriuose.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Virikas
Virikis

Šaltiniai

Aruodai: Lituanistikos paveldo informacinė sistema, http://www.aruodai.lt/.