Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Kostas Korsakas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. Lapkritys: eilėraščiai

  Knyga. Lapkritys: eilėraščiai, 1979 m.

  Kostas Korsakas, Antanas Kubilius

  Titulinis lapas: autoriaus vardas, pavardė ir knygos pavadinimas, žanras, leidyklos emblema, leidimo vieta ir metai. Antroje lapo pusėje nurodyta dailininkas, leidyklos pavadinimas, leidimo metai ir kt. leidybiniai duomenys.

  Knygos sandara: knygos pradžioje yra knygos anotacija; p. 9-44 I skyrius „1924-1931“; p. 49-114 II skyrius „1969-1979“; p. 115-[118] turinys.

  Turinio anotacija: rinkinyje spausdinami dviejų laikotarpių eilėraščiai. Dauguma jų nesudėti į ankstesnius poezijos rinkinius, kiti iš vis nespausdinti anksčiau. Ankstyvojo laikotarpio eilėraščiai vietomis pakoreguoti.

  Iliustracijos: pirmajame viršelyje, pirmoje aplanko dalyje, p. [7], [15], [27], [27], [65], [75], 103. Įklijoje esančioje prieš titulinį lapą yra K. Korsako portretas. Dailininko A. Gudaičio piešinys.

  Įrašai: nespalvotu pieštuku p. 98 šalia žodžio „svo“, parašyta „sa“ → savo.

 • Knyga. Piūtis: rinktinė

  Knyga. Piūtis: rinktinė, 1969 m.

  Kostas Korsakas, Janina Lili Paškauskaitė

  Prieštituliniame lape yra autoriaus vardas, pavardė ir knygos pavadinimas. Antroje lapo dalyje yra leidyklos emblema, leidimo vieta ir metai.

  Titulinis lapas: autoriaus vardas, pavardė, iliustracija, knygos pavadinimas, paantraštė.

  Knygos sandara: p. 9-[48] I skyrius „1927-1937“; p. 53-[110] II skyrius „1941-1945“; p. 115-180 III skyrius „1941-1945“; p. 185-[240] IV skyrius „1945-1953“; p. 245- 280V skyrius „1953-1968“; p. 281-[287] turinys.

  Iliustracijos: pirmajame viršelyje, tituliniame lape, p. [7], [5], [49], [51], [111], [113], [181], [186], [241], [243]. Iliustracijos nespalvotos. Dailininkė Lili Paškauskaitė.

  Įrašai: nespalvotu pieštuku [B. Brazdžionio] ranka pažymėtas tekstas p. 63, [64], [68], 69, 75, 95, 118, 158, [161], [212], 259,  269. P. 115 nespalvotu pieštuku pažymėtas tekstas, parašyta: „Klausimas! / jeigu tik tiek, Blankią eilę – tebūtų, bet / to šlamšto tik va  gaila - / O ir dar tos rusų gaujos / Tikroji tavo „dovana“. P. 207 pažymėtas tekstas, paraštėje parašyta: „O S. Nėris / nerodo“. P. 261 eilėraščio paraštėje parašyta „Bet ar priims / Gimtoji žemė / Mane bolševikai / Kur guli tėvai- / Gedi (neperskaitomas žodis) ? / Jis garbino / Maskvą / Jis Kremliui / tarnavo / Nuvežkit jį  /  Maskvon / O kur gulėsiu / o kur dūlėsiu / jei į  Kremlių pasakys: von / pakol von !“. P. 267 pažymėtas eilėraštis, parašyta: „Nepakančiam mes tavęs, / Bet tu Kaip š. / aketėj / maišaisi / Kažin, ar pats pirmas - / maliesi. / (neperskaitoma eilutė)/ maišą an galvos. P. 268 „Pagaliau suprato / Komunistų / principus jūsų“.

  Knygoje rastas lapelis su B. Brazdžionio komentaru-eilėraščiu. Komentaras skirtas K. Korsako eilėraščiui „Susipažinimas“ p. 128. B. Brazdžionis lapelyje nespalvotu pieštuku rašo: „Halinos atsakymas // Aš nesakau, Kad dovanosiu / nėra ir ką tau dovanoti / Šaka žilvičio arba uosio / Tave reikėtų išvanoti // Sakai – tėvynės savo meile / išbėgęs Rusijon sirgai / O, pasirodo (neperskaitomi trys žodžiai) rusaitę / seilę / Vien varvinai, bet neilgai... // Kai tau ją mirksinčią / išvydai, / Mane užmiršęs – vai, vai, vai... / Vienoj akimirkoj / paslydai, / Lemties pargriautas / pargriuvai... // Kas ta „lemtis“, oi Kostai, / Kostai!.. / Ar aš atleisti tau galiu ? / Kai tu Liudmilą jauną / glostai, / Kartodamas: „ja vas / libliu“...“

 • Knyga. Raštai: trečias tomas: [apsakymai]

  Knyga. Raštai: trečias tomas: [apsakymai], 1956 m.

  Žemaitė, Kostas Korsakas, Antanas Venclova,

  Prozininkės, dramaturgės Žemaitės (Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės, 1845–1921) Raštų trečias tomas

  Knygos tituliniame lape yra autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, paantraštė, leidyklos pavadinimas ir leidimo vieta, B. Brazdžionio asmeninis spaudas su monograma.

 • Raštai

  Raštai, 1970 m.

  Juozas Andziulaitis, Kostas Korsakas
 • Knyga. Antanas Strazdas

  Knyga. Antanas Strazdas, 1968 m.

  Vytautas Vanagas, Kostas Korsakas

  Knygos sandara: Pratarmė, Kilmės klausimai, Mokymosi aplinkybės, Kunigystė, jos vingiai ir konfliktai, Asmenybės ir pažiūrų bruožai, Literatūriniai darbai ir užmojai, Kūrybos autentiškumo problema, Santykis su literatūra ir tautosaka, Poezijos tematika, motyvai ir idėjos, Poezijos meniniai bruožai, Pabaiga, Priedai, Šaltiniai, Sutrumpinimai, Pavardžių rodyklė, Iliustracijų sąrašas.

  Su B. Brazdžionio paprastu pieštuku įrašytais įrašais ir pažymėtu tekstu. P.: 4 (paraštėje parašyta: nu, kurgi! / x bet nepasako kas. Dauguma - / tai nereikšmingi anonimai.), 5, 7, 9, 10.

 • Raštai. T. 3

  Raštai. T. 3, 1983 m.

  Jonas Biliūnas, Kostas Korsakas
 • Raštai. T. 5

  Raštai. T. 5, 1949 m.

  Petras Cvirka, Antanas Venclova, Kostas Korsakas,
 • Rinktiniai raštai

  Rinktiniai raštai, 1970 m.

  Jonas Basanavičius, Kostas Korsakas
 • Jau saulelė vėl

  Jau saulelė vėl, 1963 m.

  Kristijonas Donelaitis, Vytautas Kalinauskas, Kostas Korsakas
 • Knyga. Raštai: balanos gadynė: iš liaudies kūrybos: iš atsiminimų: straipsniai: laiškai

  Knyga. Raštai: balanos gadynė: iš liaudies kūrybos: iš atsiminimų: straipsniai: laiškai, 1965 m.

  Mikalojus Katkus, Kostas Korsakas, Juozas Jurginis,

  Titulinis lapas: autoriaus vardas, pavardė, knygos pavadinimas, kūrinių sąrašas, leidyklos emblema, leidimo metai ir vieta.

  Knygos sandara: III-IV Pratarmė; V-LXXVI Mikalojus Katkus ir jo „Balanos gadynė“; p. 3-[234] „Balanos gadynė“; p. 267-[304]  „Iš liaudies kūrybos“; p. 307-[404] „Iš atsiminimų“; p. 407-[456] „Straipsniai“; p. 459-[520] „Laiškai“; p. 523-[534] Priedai; p. 537-[624] Paaiškinimai; p. 625-[628] Rodyklės; p. 629-[631] turinys.

  Turinio anotacija: leidinyje spausdinama M. Katkaus „Balanos gadynė“, skelbiame išlikę atsiminimai, tautosakos užrašymai, publicistika ir laiškai.

  Iliustracijos: aplanke, p. [1], [265], [305], [405], [457], [457]  Lape esančiame prieš titulinį lapą, įklijoje tarpo p. XXXII-XXXIII yra M. Katkaus portreto faksimilė. Tarp p. 32-33 yra „Balanos gadynės“ pratarmės faksimilė; p. 128-129 „Balanos gadynės“ puslapio (su kalbos taisymais) faksimilė; tarp p. 224-225 M. Katkaus sodybos faksimilė; tarp p. 384-305 M. Katkus su jaunaisiais ūkininkais (fotografijos faksimilė); tarp p. 480-481 yra M. Katkaus šeimos fotografijos faksimilė; tarp p. 512-513 yra laiško dukteriai E. Katkutei faksimilė.

  Įrašai: p. XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, 515 nespalvotu pieštuku pažymėta dalis teksto. P. XXVIII pažymėtas tekstas, parašyta: „Ar ne pernai / (neperskaitoma) / į tarybinę / (neperskaitoma)“.

 • Knyga. Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feodalizmo epocha

  Knyga. Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feodalizmo epocha, XX a. vid.

  Jurgis Lebedys, Kostas Korsakas

  Tai senosios literatūros šaltinių chrestomatija, kurioje pateikiama informacija apie šaltinį ar autorių ir šaltinio tekstas ar ištrauka. Pradedama nuo metraščių, knygų lotynų k., M. Mažvydo iki A. Baranausko kūrinių. Knyga iliustruota faksimilėmis. Priešlapyje yra vieno iš redaktorių Kosto Korsako dedikacija Kl. Naudžiūnui.

 • Knyga. Raštai: ketvirtas tomas

  Knyga. Raštai: ketvirtas tomas, 1957 m.

  Žemaitė, Kostas Korsakas, Antanas Venclova,

  Knygos tituliniame lape yra autorės slapyvardis, knygos pavadinimas, paantraštė, leidyklos pavadinimas ir leidimo vieta, B. Brazdžionio spaudas su monograma.

  Knygos sandara: Susirinkime, Vėl susirinkime, Verbos, Kaip davatka velnio sėklą rovė, Pabėgėlės, Lekcijos, Kalėdos prieglaudoje, Prie alaus uzbono, Naujiems metams, Studentų vakarėlyj, Pasaka, Šelpėjai ir šelpiamieji, Iš jaunuomenės vargų, Kelionė į Ameriką, Feljetonėlis, Iš Kevanės atsitikimų, Savitarpyje, Žvirbliai, Žydai, Juodvarnis, Klampynė, Amerikos lietuvių gyvenimas, Jonienė, Ištikimas šuo, Piknikas, Svetur, Prakilni meilė, Užgavėnės, Kalėdos, Kalėdoms, Autobiografija, Rinkinėlis vaikams, Priedai (Baudžiavos naktis, Bėdos bėdos, ne kalėdos), Paaiškinimai (Paaiškinimai, Žodynėlis).

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3